Bij het decembernummer 2013 van het Gregoriusblad verscheen een muziekkatern. Al een keer eerder liet het Gregoriusblad zo'n katern verschijnen, bij het decembernummer 2012. Nieuwe composities geschreven voor de Nederlandse liturgie. Deze keer koos de redactie teksten ten behoeve van een Communeproprium voor de Paastijd. Het proprium behelst een reeks gezangen, die specifiek (eigen) is voor de mis op een bepaalde (zon-,  feest-, week-)dag in het liturgisch jaar. De reeks bestaat in principe uit intredezang, antwoordpsalm, alleluia-zang, offerandezang en communiezang. Een communeproprium is daarin een bijzonder genre. De teksten zijn zo gekozen, dat ze breder bruikbaar zijn  voor liturgische dagen met een zelfde kleur en karakter: In de liturgie voor 'een groep van heiligen', voor martelaren, apostelen etc.  Of  in 'sterke' tijden, zoals Advent, Vasten- en Paastijd. Het is een praktijk met oude papieren: Zie in het Graduale Romanum commune apostolorum en commune martyrum.  

Voor het Nederlandstalige Paastijd-communeprorium componeerde Jaco van Leeuwen (foto) muziek die zowel goed uitvoerbaar als uitdagend is voor doorsnee liturgiekoren.
Martin Hoondert, hoofdredacteur van het Gregoriusblad, schrijft in zijn voorwoord van het Muziekkatern 2013:
Veel parochies en hun liturgisch verantwoordelijken weten hoe ruim het Nederlandstalig repertoire van liturgische muziek is en zullen er naar blijven streven om koren en kerkgangers met dit repertoire vertrouwd te maken. Goede liedbundels als Gezangen voor Liturgie, maar ook het nieuwe Liedboek spelen daarbij een belangrijke rol. In het nieuwe Liedboek wordt een grote diversiteit aan gezangen aangeboden, het is een rijke bron. Zo blijft de oecumene in het vizier én is de kerkmuziek niet tot verarming veroordeeld. De redactie van het Gregoriusblad levert aan dat proces een eigen bijdrage met dit Muziekkatern.


Bekijk partituurfragmenten van gezangen uit het Muziekkatern 2013:
-De intredezang naar psalm 98 Cantate domino - Zingt voor de Heer een nieuw gezang
-Het slot van de offerandezang naar psalm 47 Jubilate Deo
De psalmvertalingen van alle gezangen zijn van A. Bronkhorst o.p.

Kerkmusicus Wim Ruessink wijdt een bespreking aan het nieuwe materiaal in het maartnummer 2014 van het Gregoriusblad.

Beluister hier de vijf gezangen van het Communeproprium voor de Paastijd
Opgenomen op 31 mei 2014 in de kerk van het Dominicanenklooster Huissen met een klein ensemble van projectkoor OAZE uit Winterswijk en omgeving o.l.v. Wim Ruessink. Orgel: Dennis Vallenduuk. (Opname: Kees van Mechelen)

1. Intredezang Cantate Domino – Zingt voor de Heer ps 98, 2-3a,4

Refr:
Cantate Domino canticum novum
zingt voor de Heer een nieuw gezang.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
wees blij, verheugt u en zingt.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken

Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

Eer aan de Vader en de Zoon, ...

2. Antwoordpsalm – Psalm 66, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16, 20

 


Jubelt voor God, alle landen der aarde. Alleluia

Bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:
Verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal verhalen wat Hij mij gedaan heeft,
God zij geprezen, Hij wees mij niet af
onthield mij niet zijn erbarmen.

3. Alleluia – psalm 107, 1-2, 15

 


Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,
barmhartig is Hij, barmhartig is Hij altijd.

Laat ieder dat zeggen die god heeft verlost,
die Hij uit de hand van de vijand bevrijdde.

Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken,
voor al zijn weldaden jegens de mensen.

4. Offerandezang Jubilate Deo

 

Psalm 47, 2b-3, 7
Jubilate Deo in voce exsultationis, alleluia.

Jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!


5.  Communiezang Cantate Domino

 


Psalm 96, 2 en delen uit hymnen voor de Paastijd – Getijdenboek (1990)

Cantate Domino, et benedicite nomini eius. Alleluia.

Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt
zodat ons in uw stem – waar Gij de schriften opendoet,
het woord van den beginne groet.

Zo zult Gij ons terzijde gaan, want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in 't breken van het brood zijt Gij ons in uw eigen huis nabij.

Blijf bij ons, Heer, ontsluit uw woord,
opdat ons trage hart het hoort,
opdat het, brandend door uw Geest,
het donker nog de avond vreest.